कार्यक्रम तालिका

सबै
स्टेशन धुन 05:00 am - 05:05 am
भजन 05:05 am - 06:00 am
थाहा संचार नेटवर्क 06:00 am - 06:30 am
रासिफल 06:30 am - 06:45 am
सिंहलिला समाचार 06:45 am - 07:15 am
Best Wishes 08:00 am - 09:00 am
थाहा समचार 09:00 am - 09:15 am
Old Nepali Movies Songs 09:15 am - 10:00 am
लोक गीत 10:00 am - 11:00 am
New Nepali Movie Songs 11:00 am - 12:00 pm
थाहा समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
All kinds of songs 12:15 pm - 1:00 pm
Musical Zoom 1:00 pm - 2:00 pm
All kinds of songs 2:00 pm - 3:00 pm
थाहा समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
All kinds of songs 3:15 pm - 5:00 pm
Musical Mind Check 5:00 pm - 6:00 pm
थाहा समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 6:15 pm - 6:45 pm
सिंहलिला समाचार 6:45 pm - 7:15 pm
कथा भित्रको कथा 7:15 pm - 8:00 pm
थाहा समाचार 8:00 pm - 8:30 pm
पुराना गीतहरु 8:30 pm - 10:00 pm
खुलदुली डट कम 10:00 pm - 10:45 pm
स्टेशन धुन 10:55 pm - 11:00 pm
स्टेशन धुन 05:00 am - 05:05 am
भजन 05:05 am - 06:00 am
थाहा संचार नेटवर्क 06:00 am - 06:30 am
रासिफल 06:30 am - 06:45 am
सिंहलिला समाचार 06:45 am - 07:15 am
सिंहलिला विशेष 07:20 am - 08:00 am
Best Wishes 08:00 am - 09:00 am
थाहा समचार 09:00 am - 09:15 am
Old Nepali Movies Songs 09:15 am - 10:00 am
लोक गीत 10:00 am - 11:00 am
New Nepali Movie Songs 11:00 am - 12:00 pm
थाहा समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
All kinds of songs 12:15 pm - 1:00 pm
Musical Zoom 1:00 pm - 2:00 pm
All kinds of songs 2:00 pm - 3:00 pm
थाहा समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
All kinds of songs 3:15 pm - 5:00 pm
हेम्ला सेम्ला कइरन 5:00 pm - 6:00 pm
थाहा समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 6:15 pm - 6:45 pm
सिंहलिला समाचार 6:45 pm - 7:15 pm
थाहा समाचार 8:00 pm - 8:30 pm
पुराना गीतहरु 8:30 pm - 10:00 pm
खुलदुली डट कम 10:00 pm - 10:45 pm
स्टेशन धुन 10:55 pm - 11:00 pm
स्टेशन धुन 05:00 am - 05:05 am
भजन 05:05 am - 06:00 am
थाहा संचार नेटवर्क 06:00 am - 06:30 am
रासिफल 06:30 am - 06:45 am
सिंहलिला समाचार 06:45 am - 07:15 am
सिंहलिला विशेष 07:20 am - 08:00 am
Best Wishes 08:00 am - 09:00 am
थाहा समचार 09:00 am - 09:15 am
Old Nepali Movies Songs 09:15 am - 10:00 am
लोक गीत 10:00 am - 11:00 am
New Nepali Movie Songs 11:00 am - 12:00 pm
थाहा समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
All kinds of songs 12:15 pm - 1:00 pm
Musical Zoom 1:00 pm - 2:00 pm
All kinds of songs 2:00 pm - 3:00 pm
थाहा समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
All kinds of songs 3:15 pm - 5:00 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
थाहा समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 6:15 pm - 6:45 pm
सिंहलिला समाचार 6:45 pm - 7:15 pm
गजल साँझ 7:15 pm - 8:00 pm
थाहा समाचार 8:00 pm - 8:30 pm
पुराना गीतहरु 8:30 pm - 10:00 pm
खुलदुली डट कम 10:00 pm - 10:45 pm
स्टेशन धुन 10:55 pm - 11:00 pm
स्टेशन धुन 05:00 am - 05:05 am
भजन 05:05 am - 06:00 am
थाहा संचार नेटवर्क 06:00 am - 06:30 am
रासिफल 06:30 am - 06:45 am
सिंहलिला समाचार 06:45 am - 07:15 am
सिंहलिला विशेष 07:20 am - 08:00 am
Best Wishes 08:00 am - 09:00 am
थाहा समचार 09:00 am - 09:15 am
Old Nepali Movies Songs 09:15 am - 10:00 am
लोक शुसेली 10:00 am - 11:00 am
New Nepali Movie Songs 11:00 am - 12:00 pm
थाहा समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
All kinds of songs 12:15 pm - 1:00 pm
Musical Zoom 1:00 pm - 2:00 pm
All kinds of songs 2:00 pm - 3:00 pm
थाहा समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
All kinds of songs 3:15 pm - 5:00 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
थाहा समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 6:15 pm - 6:45 pm
सिंहलिला समाचार 6:45 pm - 7:15 pm
थाहा समाचार 8:00 pm - 8:30 pm
शुभरात्री 8:30 pm - 9:30 pm
खुलदुली डट कम 10:00 pm - 10:45 pm
स्टेशन धुन 10:55 pm - 11:00 pm
स्टेशन धुन 05:00 am - 05:05 am
भजन 05:05 am - 06:00 am
थाहा संचार नेटवर्क 06:00 am - 06:30 am
रासिफल 06:30 am - 06:45 am
सिंहलिला समाचार 06:45 am - 07:15 am
सिंहलिला विशेष 07:20 am - 08:00 am
Best Wishes 08:00 am - 09:00 am
थाहा समचार 09:00 am - 09:15 am
Old Nepali Movies Songs 09:15 am - 10:00 am
लोक गीत 10:00 am - 11:00 am
New Nepali Movie Songs 11:00 am - 12:00 pm
थाहा समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
All kinds of songs 12:15 pm - 1:00 pm
Musical Zoom 1:00 pm - 2:00 pm
All kinds of songs 2:00 pm - 3:00 pm
थाहा समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
All kinds of songs 3:15 pm - 5:00 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 5:00 pm - 6:00 pm
थाहा समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 6:15 pm - 6:45 pm
सिंहलिला समाचार 6:45 pm - 7:15 pm
हल्का रमाईलो 7:15 pm - 8:00 pm
थाहा समाचार 8:00 pm - 8:30 pm
शुभरात्री 8:30 pm - 9:30 pm
खुलदुली डट कम 10:00 pm - 10:45 pm
स्टेशन धुन 10:55 pm - 11:00 pm
स्टेशन धुन 05:00 am - 05:05 am
भजन 05:05 am - 06:00 am
थाहा संचार नेटवर्क 06:00 am - 06:30 am
रासिफल 06:30 am - 06:45 am
सिंहलिला समाचार 06:45 am - 07:15 am
सिंहलिला विशेष 07:20 am - 08:00 am
Best Wishes 08:00 am - 09:00 am
थाहा समचार 09:00 am - 09:15 am
Old Nepali Movies Songs 09:15 am - 10:00 am
लोक गीत 10:00 am - 11:00 am
New Nepali Movie Songs 11:00 am - 12:00 pm
थाहा समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
All kinds of songs 12:15 pm - 1:00 pm
Musical Zoom 1:00 pm - 2:00 pm
All kinds of songs 2:00 pm - 3:00 pm
थाहा समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
All kinds of songs 3:15 pm - 5:00 pm
हेम्ला सेम्ला कइरन 5:00 pm - 6:00 pm
थाहा समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 6:15 pm - 6:45 pm
सिंहलिला समाचार 6:45 pm - 7:15 pm
थाहा समाचार 8:00 pm - 8:30 pm
शुभरात्री 8:30 pm - 9:30 pm
खुलदुली डट कम 10:00 pm - 10:45 pm
स्टेशन धुन 10:55 pm - 11:00 pm
स्टेशन धुन 05:00 am - 05:05 am
भजन 05:05 am - 06:00 am
थाहा संचार नेटवर्क 06:00 am - 06:30 am
रासिफल 06:30 am - 06:45 am
सिंहलिला समाचार 06:45 am - 07:15 am
सिंहलिला विशेष 07:20 am - 08:00 am
वाल संशार 08:00 am - 09:00 am
थाहा समचार 09:00 am - 09:15 am
Old Nepali Movies Songs 09:15 am - 10:00 am
लोक शुसेली 10:00 am - 11:00 am
New Nepali Movie Songs 11:00 am - 12:00 pm
थाहा समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
FIlmy Clips 12:15 pm - 1:00 pm
Musical Zoom 1:00 pm - 2:00 pm
All kinds of songs 2:00 pm - 3:00 pm
थाहा समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
All kinds of songs 3:15 pm - 5:00 pm
Quiz Time 5:00 pm - 6:00 pm
थाहा समाचार 6:00 pm - 6:15 pm
भाषा भाषिका गीतहरु 6:15 pm - 6:45 pm
सिंहलिला समाचार 6:45 pm - 7:15 pm
थाहा समाचार 8:00 pm - 8:30 pm
शुभरात्री 8:30 pm - 9:30 pm
खुलदुली डट कम 10:00 pm - 10:45 pm
स्टेशन धुन 10:55 pm - 11:00 pm